Regulamin dzieci

REGULAMIN IMPREZY

~ Biegi dla Dzieci z Toruń PLAZA ~

I. CELE IMPREZY

 1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Torunia w Polsce i zagranicą.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic

II. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie „Run To Run” oraz Miasto Toruń. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy www.run-torun.pl.
 2. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z wielu toruńskich placówek.

III. SPONSORZY BIEGÓW DLA DZIECI

 1. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń PLAZA
 2. Frauenthal Automotive Toruń sp. z o.o.

 IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 28 kwietnia 2018 rok (SOBOTA).
 2. Miejsce: Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń PLAZA przy ul. Broniewskiego 90
 3. Biegi dla dzieci odbędą się w następujących godzinach:
 • AD1 i AC1 – 16:00
 • AD2 i AC2 – 16:20
 • AD3 i AC3 – 16:40
 • AD4 i AC4 – 17:00
 • AD5 i AC5 – 17:20
 • AD6 i AC6  i AD7 i AC7 – 17:40
 1. Dekoracja najlepszych dzieci w poszczególnych kategoriach odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji dla dzieci na Placu Orzechowym w Toruń PLAZA.
 2. Kategorie i dystanse
 • AD1 i AC1 – 2-3 lata – 100 m
 • AD2 i AC2 – 4-5 lat – 200 m
 • AD3 i AC3 – 6-7 lat – 400 m
 • AD4 i AC4 – 8-9 lat  – 600 m
 • AD5 i AC5 – 10-11 lat  – 800 m
 • AD6 i AC6 – 12-13 lat – 1000 m
 • AD7 i AC7 – 14-15 lat – 1000 m
 1. O przynależność do danej kategorii uwzględnia się rok urodzenia. Najmłodszym dzieciom (pierwsza seria) towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie.

V. POMIAR CZASU

Pomiar czasu w biegach dzieci nie będzie prowadzony.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W biegach dla dzieci towarzyszącym 7 edycji „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018” prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny on-line (zakładka „Biegi dla Dzieci”) lub zapisze dziecko w biurze zawodów. Rodzice zobowiązani są do podpisania pisemnej zgodny na uczestnictwo
  w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.
 2. W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla Dzieci” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy i agrafki.
 3. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego rodzina lub innego dokumentu tożsamości.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Uczestnicy Biegów dla Dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanego w formularzu zgłoszeń. W innym wypadku grozi to dyskwalifikacją.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegów dla Dzieci odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/259 dzieci od 1 marca 2018 roku.
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 22 kwietnia 2018 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc – 500 osób. Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany po terminie 22 kwietnia zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018” w dniu 28 kwietnia 2018 roku.

VIII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla Dzieci towarzyszących „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018” otrzyma na mecie pamiątkowy medal, pakiet żywnościowy i dyplom.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody. Nagrody będą uzależnione od wielkości wsparcia od sponsorów.

IX. OPŁATY

 1. Wysokość wpisowego na wszystkie Biegi dla Dzieci jest stała i wynosi: 20 zł.
 2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub w biurze zawodów przeddzień zawodów.
 3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/259/dzieci/lista.php.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 2. Dodatkowe pytania należy kierować pod adresem: a.dz@run-torun.pl.
 3. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 28 kwietnia 2018 roku do godz. 18:00 na adres mailowy kontakt@run-torun.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 5 maja 2018 roku.
 5. Biegi dla Dzieci w ramach „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub
  w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 7. Zapisując się do udziału w zawodach rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Stowarzyszenie „Run To Run” w Toruniu, udostępniania sponsorom oraz partnerom „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018” w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania  na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Stowarzyszenie „Run To Run” w Toruniu oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

 

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator