REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI

UWAGA – aktualizacja limitu liczby uczestników! (25.04.2022)

REGULAMIN IMPREZY

~ Biegi dla Dzieci z Toruń PLAZA ~

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i obostrzeń publikowanych na stronie www.gov.pl. O zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje w osobnym komunikacie na stronie run-torun.pl

I. CELE IMPREZY

 1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Torunia w Polsce i zagranicą.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.
 5. Upamiętnienie 25-lecia wpisania miasta Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

II. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie „Run To Run”, Miasto Toruń i Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń PLAZA. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy www.run-torun.pl.
 2. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z wielu toruńskich placówek.

IV. SPONSORZY BIEGÓW DLA DZIECI

 1. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń PLAZA

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 14 maja 2022 rok (SOBOTA).
 2. Miejsce: Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń PLAZA przy ul. Broniewskiego 90
 3. Biegi dla dzieci odbędą się w następujących godzinach:
 • Dziewczynki 1 i Chłopcy 1 – 16:00
 • Dz2 – 16:10
 • Ch2 – 16:15
 • Dz3 – 16:20
 • Ch3 – 16:30
 • Dz4 – 16:40
 • Ch4 – 16:50
 • Dz5 – 17:00
 • Ch5 – 17:10
 • Dz6 i Ch6 – 17:20
 • Dz7 i Ch7 – 17:30
 1. Dekoracja najlepszych dzieci w poszczególnych kategoriach odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji dla dzieci. Podium będzie ulokowane przy zjeżdżalni znajdującej się przy wejściu do Toruń PLAZA od ul. Broniewskiego.

 2. Kategorie i dystanse
 • Dz1 i Ch1 – 2-3 lata – 100 m
 • Dz2 i Ch2 – 4-5 lat – 200 m
 • Dz3 i Ch3 – 6-7 lat – 400 m
 • Dz4 i Ch4 – 8-9 lat  – 600 m
 • Dz5 i Ch5 – 10-11 lat  – 800 m
 • Dz6 i Ch6 – 12-13 lat – 1000 m
 • Dz7 i Ch7 – 14-15 lat – 1000 m
 1. O przynależność do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Najmłodszym dzieciom (pierwsza seria) towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie.

V. POMIAR CZASU

Pomiar czasu w biegach dzieci nie będzie prowadzony.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W biegach dla dzieci towarzyszącym 11 edycji „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2022” prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny on-line (zakładka „Biegi dla Dzieci”) lub zapisze dziecko w biurze zawodów. Rodzice zobowiązani są do podpisania pisemnej zgodny na uczestnictwo
  w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.
 2. W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla Dzieci” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy i agrafki.
 3. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego rodzica lub innego dokumentu tożsamości.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Uczestnicy Biegów dla Dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanego w formularzu zgłoszeń. W innym wypadku grozi to dyskwalifikacją.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegów dla Dzieci odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.run-torun.pl, zakładka „Biegi dla Dzieci” od 7 marca 2022 roku.
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 8 maja 2022 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc – 300 osób. Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany po terminie 8 maja 2022 r. zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2022” w dniu 14 maja 2022 roku najpóźniej 30 min przed danym biegiem.

VIII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla Dzieci towarzyszących „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2022” otrzyma na mecie pamiątkowy medal, butelkę wody, słodką niespodziankę, dyplom.
 2. Dekoracja najlepszych dzieci (miejsca I-III) w kategoriach od Dz2 do Dz7 i od Ch2 do Ch7 odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji dla dzieci. Dla najmłodszej kategorii wiekowej, w której podczas rywalizacji będą towarzyszyć rodzice lub prawni opiekunowie (tj. Dz1 i C1), nie będzie prowadzona dekoracja. Nagrody będą uzależnione od wielkości wsparcia od sponsorów.

IX. OPŁATY

 1. Wysokość wpisowego na wszystkie Biegi dla Dzieci jest stała i wynosi: 25 zł.
 2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub w biurze zawodów.
 3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie Run To Run, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem Biegów dla Dzieci.
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Brak zgody na przetwarzanie wszystkich danych skutkuje publikacją wyników z rywalizacji jedynie w formie numeru startowego oraz uzyskanego czasu brutto i netto (tj. bez imienia i nazwiska, klubu, miejscowości).
 4. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z ich udziałem w Biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje każdy sposób.
 5. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 2. Dodatkowe pytania należy kierować pod adresem: kontakt.runtorun@gmail.com.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu, a także do przesunięcia terminu biegu, zorganizowania biegu w innej formule – w tym wirtualnej – odwołania biegu lub jego przerwania w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.
 4. Przed wejściem do Biura Zawodów, strefy startowej oraz w strefie mety Uczestnik zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. W czasie biegu nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 6. Biegi dla Dzieci w ramach „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2022” są imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Rodzic lub prawny opiekun każdego uczestnika jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.  Rodzic lub prawny opiekun uczestnika przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 7. Podstawowa opieka lekarska zostanie zapewniona. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Biegu jest zabroniona.
 9. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom Biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2022”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator