Regulamin

REGULAMIN IMPREZY
E-Run Toruń
„Zwiedzaj ze Zdrowiem!”

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
3. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego uczestnikom wydarzenia.
4. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Torunia w Polsce.
5. Charytatywny aspekt: zbiórka środków finansowych na zakup urządzenia innowalk dla Zosi Kryszewskiej, chorującej na Zespół Retta (szczegóły zbiórki znajdują się TUTAJ).

II. ORGANIZATOR IMPREZY
1. Organizatorem Biegu „E-Run Toruń” Zwiedzaj ze Zdrowiem! jest Stowarzyszenie „Run To Run” oraz Miasto Toruń.
2. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej biegu: www.run-torun.pl

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY – UWAGA! WYDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN ZGŁOSZEŃ
1. Bieg ma charakter wirtualny.
2. Data: 1.06 – 15.08.2020 r.
3. Bieg odbędzie się w wielu regionach Polski.
4. Dystans: 5 i 10 km.
5. Zawodnik wybrany przez siebie dystans może pokonać na dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz dystansu społecznego.
6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. TRASA / POMIAR CZASU – GPS / WYNIKI
1. Każdy z uczestników Biegu do pokonania ma dystans 5 lub 10 km, który zaznacza w formularzu zgłoszeniowym.
2. Każdy z uczestnik Biegu wybrany przez siebie dystans pokonuje biegiem lub marszobiegiem.
3. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu czasu trwania biegu oraz zakończenia aktywności.
4. Każdy uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym (endomorfio, huawei zdrowie, strava itp.). Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
5. Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data, zdjęcie na tle jednego dowolnego zabytku, pomnika przyrody znajdującego się na trasie pokonanego dystansu. Można również przesyłać zdjęcia instalacji artystycznej.
6. Każdy zawodnik musi dodać 1 zrzut ekranu / zdjęcie zegarka oraz 1 zdjęcie zabytku /pomnika przyrody /instalacji artystycznej.
7. Zrzuty należy przesłać do 15.08.2020r. do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Biegu: www.run-torun.pl

V. LIMIT CZASU
1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

VI. UCZESTNICTWO – ZAPISY
1. W biegu E-Run Toruń mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu
ukończą
◦ 14 lat w przypadku dystansu na 5 km
◦ 16 lat w przypadku dystansu na 10 km
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty wpisowej w kwocie 30 zł oraz dowolnej wpłaty na platformie www.siepomaga.pl na zakup urządzenia innowalk dla Zosi Kryszewskiej, chorującej na Zespół Retta (szczegóły zbiórki znajdują się TUTAJ).
3. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej.
4. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres korespondencyjny.
6. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

VII. OPŁATY
1. Organizator informuje, że opłata startowa jest zaliczana do tzw. cegiełki włożonej w funkcjonowanie i przetrwanie w czasach pandemii Stowarzyszenia Run To Run jako Organizatora sztandarowego biegu na dystansie 10 km organizowanego w Toruniu nieprzerwanie od 2012 roku.
2. Wysokość wpisowego wynosi 30 zł za pakiet startowy (niezależnie od dystansu).
3. Dodatkowo do pakietu można dokupić techniczną koszulkę marki AdRunaLine. Koszt zakupu koszulki wynosi: 55 zł.
4. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie internetowej Organizatora: www.run-torun.pl .

VII. PAKIET STARTOWY
1. Pakiet startowy podstawowy zawiera: numer startowy, medal, pamiątkowe skarpetki z brandingiem Biegu.
2. Pakiet startowy rozszerzony zawiera: numer startowy, medal, pamiątkowe skarpetki z brandingiem Biegu oraz techniczną koszulkę marki AdRunaLine z brandingiem Biegu.
3. Podstawą odbioru pakietu startowego będzie dokument tożsamości lub dokument ze zdjęciem.
4. Pakiety startowe będzie można odbierać w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w Centrum Handlowo — Rozrywkowym Toruń PLAZA (ul. Broniewskiego 90, Toruń). Szczegóły w późniejszym terminie.
5. Organizator dopuszcza również możliwość wysyłki pakietów za dodatkową opłatą. Wówczas wysyłane one będą w ciągu 3-5 tygodni dni od zakończenia E-Run Toruń. Koszt wysyłki wynosi: 12 zł brutto.

VIII. KLASYFIKACJE
W ramach E-Run Toruń prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open (kobiet i mężczyzn)
2. Wiekowe
– 14-15 lat
– 16-17 lat
– 18-20 lat
– 21-29 lat
– 30-39 lat
– 40-49 lat
– 50-59 lat
– 60-69 lat
– 70 lat i starsi
3. „Toruń kontra reszta”

IX. WYNIKI
1. Po ukończeniu Biegu, Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie: www.run-torun.pl . Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia 1 zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem oraz 1 zdjęcia z zabytkiem / pomnikiem przyrody.
2. Na podstawie przesłanych zrzutów ekranów z urządzeń rejestrujących o których mowa w pkt IV podpunkt 4-6, Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki oraz publikował je na stronie www.run-torun.pl .
3. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 11 km, w wynikach będzie widniał czas z 11 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 5 km lub 10 km,
jednocześnie pamiętając, że 5 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
4. Zgłoszenia wyników można wysłać tylko jeden raz.
5. Zgłoszenie niepełne np. bez zrzutu ekranu nie będą brane pod uwagę.
6. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, czas, płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych Biegu na stronie internetowej www.run-torun.pl .

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

L.-rozszerzone.KOLOR_.J