Regulamin 10 km

Na prośbę biegaczy wyjątkowo w tym roku umożliwiamy dodatkowe zapisy na 5km, 10km i Biegi dla Dzieci zarówno w sobotę (27 kwietnia, godz.14:00-20:00), jak i w niedzielę w dniu RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019 (28 kwietnia, godz. 9:00-10:30) w Biurze Zawodów do momentu wyczerpania dostępnych pakietów startowy.

REGULAMIN IMPREZY

~ 10 km  RUN TORUŃ  – Zwiedzaj ze Zdrowiem 2019! ~

Pobiegnij w sercu Torunia!

I. CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Torunia w Polsce i zagranicą.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

II. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorem imprezy „10 km RUN TORUŃ  – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” jest Stowarzyszenie „Run To Run” oraz Miasto Toruń. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy www.run-torun.pl.
 2. Imprezę organizacyjnie wspiera liczna grupa wolontariuszy z wielu toruńskich placówek.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 28 kwietnia 2019 rok (NIEDZIELA).
 2. Godzina: 12:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.
 3. Miejsce: obszar miasta Torunia.
 4. Dystans: 10 km – trasa posiada atest PZLA i będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi, co 1 kilometr.
 5. Start będzie miał charakter falowy, oznacza to, że poszczególne strefy będą startowały co ok. 45 sekund do 3 minut. Start poszczególnych stref będzie sygnalizowany oddzielnym wystrzałem startera.
 6. Linia startu zostanie zamknięta po 5 minutach od wystrzału startera oznajmiającego start ostatniej strefy.
 7. Zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego zawodnika na dystansie 10 km, który będzie zweryfikowany przez Organizatora. Wejście do stref startowych możliwe będzie od godziny 11:30.
 8. Zawodnicy, którzy wystartują w strefie ustawionej bliżej Startu niż strefa, do której zostali przyporządkowani podczas rejestracji, otrzymają 5 minut kary. Kara doliczana będzie do czasu netto osiągniętego przez zawodnika.
 9. Trasa biegu zostanie zaprezentowana na stronie run-torun.pl (Zakładka „Biegacz – 10 km – Trasa) nie później niż 10 dni przed imprezą.

IV. LIMIT CZASU 

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu: 1h 45 min.
 2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu jednej godziny i 45 minut od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU.

V. POMIAR CZASU

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip,  który musi umieścić przy obuwiu (zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą dyskwalifikacji.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto, poza pierwszą 50-stką na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 3. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie zlokalizowany na 5 km trasy.

VI. PUNKTY ODŻYWCZE

Punkty odżywcze na trasie zlokalizowane będą na 5 km trasy i na mecie. Zaopatrzone będą w wodę, a także w zależności od wsparcia sponsorów w inne artykuły odżywcze. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. będzie odczuwalna wysoka temperatur powietrza), Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów z wodą.

VII. UCZESTNICTWO

 1. W 8. edycji „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu rozgrywania imprezy ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia 28 kwietnia 2019 roku nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów opublikowane zostaną w późniejszym terminie – nie później niż 10 dni przed imprezą.
 3. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i pamiątkowe skarpetki z logo biegu.
 4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie ksera dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie run-torun.pl nie później niż tydzień przez rozpoczęciem imprezy.
 5. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania wybranego biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 8. Uczestników biegu „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019”  obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 9. Nieodebrane w dniach 27-28.04.2019 r. pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 10. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami.

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.run-torun.pl (zakładka „Biegacz -10 km – Rejestracja”).
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 23 kwietnia 2019 roku o godz. 20:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” w dniu 27 kwietnia 2019 roku. Liczba wolnych pakietów będzie znacząco ograniczona.
 3. Limit uczestników w biegu wynosi 1850 osób. Ze względów organizacyjnych na 14 dni przed imprezą limit może ulec zmianie.

 IX. KLASYFIKACJE

Na rzecz „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” prowadzone będą następujące klasyfikacje

 1. Mężczyzn (miejsca 1-3)
 2. Kobiet (miejsca 1-3)
 3. Wiekowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3)

– 16-19 lat
– 20-29 lat
– 30-39 lat
– 40-49 lat
– 50-59 lat
– 60-69 lat
– 70 lat  i starsi

4. Mistrzostw Miasta Torunia Mężczyzn (miejsca 1-3)

5. Mistrzostw Miasta Torunia Kobiet (miejsca 1-3)

6. Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mężczyzn (miejsca 1-3)

7. Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kobiet (miejsca 1-3)

8. Drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin):

Klasyfikacje wiekowe nie dublują się z klasyfikacją generalną. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

 X. NAGRODY I WYNIKI

 1. Każdy zawodnik, który ukończy „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują pamiątkowe statuetki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 4. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) 8. RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019 zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej www.run-torun.pl, o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

 XI. OPŁATY

 1. Wysokość wpisowego na „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019”:
 • Pierwsze 500 pakietów: 45,00 zł
 • od 501 do 1000 pakietów: 55,00 zł
 • powyżej 1001 pakietów do 23 kwietnia 2019 r., godz. 20:00: 65,00 zł
 • rejestracja w dniu 28 kwietnia 2019 r.: 85,00 zł

2. Dodatkowo do pakietu można dokupić pamiątkową koszulkę z brandingiem biegu, a także możliwość wygrawerowania imienia, nazwiska i czasu na medalu.

3. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie run-torun.pl.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego
z winy poczty lub banku.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

 XII. DEPOZYT I SZATNIE

 1. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. UWAGA: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 2. Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w RUN TORUŃ. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasach biegu „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zapis ten obowiązuje także tzw. „support”. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 28 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00 na adres mailowy kontakt@run-torun.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 5 maja 2019 roku.
 4. Po zakończeniu biegu Organizator zastrzega sobie praw do dokonania wyrywkowej kontroli antydopingowej, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 5. 8. edycja biegu „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych za medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył
  i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 6. Termin, miejsce i trasa 8. edycji 10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem 2019! mogą ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Biegu jest zabroniona.
 8. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator