Aktualności
  • Strona główna
07
01
2016

Spotkanie konsultacyjne Toruń

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego  w ramach projektu „Obywatele dla aktywności” (ODA)

W dniu 24 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne  w ramach programu „Obywatele dla aktywności” . W spotkaniu wzięło udział 73 przedstawicieli klubów oraz stowarzyszeń sportowych.

W pierwszej części pracownicy Departamentu Promocji , Sportu i Turystyki przeprowadzili szkolenie dotyczące konkursów ofert na organizację imprez oraz szkolenia sportowego.  Pomysł na organizację tego szkolenia to pierwszy efekt i wpływ ODA na pracę Urzędu Marszałkowskiego z beneficjentami. Szkolenie polegało na omówieniu najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców, przedstawieniu prawidłowo przygotowanej korekty wniosku oraz sprawozdania i rozliczenia zadania.

W części drugiej zostały przedstawione rekomendacje do Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu

Cel Działania Wskaźniki
Wzrost procentowy osób regularnie uprawiających aktywność fizyczną ogólnie w populacji oraz w poszczególnych segmentach, zwłaszcza dziewczęta, kobiety, osoby pracujące 25+, osoby 60+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z nadwagą. Realizacja regularnych zajęć sportowych dla obywateli, w tym dziewcząt, kobiet, osób pracujących 25+, osób 60+, osób z niepełnosprawnościami, osób z nadwagą.

Wykorzystanie uzdrowisk oraz ich infrastruktury do promocji aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców województwa. (patrz klaster uzdrowiskowy).

% obywateli, w tym dziewcząt, kobiet, osób pracujących 25+, osób 60+, osób z niepełnosprawnościami, osób z nadwagą uprawiających regularną aktywność fizyczną.

Liczba klubów sportowych organizujących zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców

Liczba trenerów, którzy przeszli szkolenia z zakresu pracy z różnymi grupami społecznymi

Podniesienie kompetencji organizatorów sportu i stworzenie ram upowszechnienia sportu oraz rozwoju edukacji sportowej. Powołanie kujawsko-pomorskiego inkubatora rozwoju sektora sportu i aktywności fizycznej – prowadzenie szkoleń, działań doradczych i edukacyjnych, zbieranie i upowszechnianie dobrych praktyk, działalność badawcza, konsultacyjna i animacyjna – skierowana do organizatorów sportu. Kujawsko-Pomorski Inkubator Rozwoju Sektora Sportu i Aktywności Fizycznej (np. konsorcjum, organizacja parasolowa).

Przygotowanie programów rozwoju kompetencji skierowanych do organizatorów sportu.

Liczba szkoleń, uczestników, raportów badawczych.

Wzrost liczby klubów pozyskujących środki ze źródeł innych niż samorządowe i rządowe (środki UE, prywatne, działalność gospodarcza).

Rozwój wolontariatu sportowego „Wolontariusz w każdym klubie” Podniesienie kompetencji przedstawicieli sektora sportu oraz obywateli nt. wolontariatu sportowego, w tym zwłaszcza:

– zarządzanie wolontariatem

– finansowanie wolontariatu

– szkolenie i wsparcie wolontariuszy

Liczba organizacji, w których działają osoby odpowiedzialne za wolontariat „koordynator wolontariatu”.

Liczba organizacji sportowych (kluby, stowarzyszenia sportowe), w których działają wolontariusze nieformalnie oraz na podstawie umów wolontariackich.

Zawiązanie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu sportowego

 

Najwięcej zainteresowania wzbudziła propozycja stworzenia Kujawsko-Pomorskiego Inkubatora Rozwoju Sportu i Aktywności Fizycznej. Prowadzący dyskusję Marcin Drogorób przedstawił ideę działania inkubatora jako banku wiedzy pomysłów na funkcjonowanie sportu w regionie, ośrodka zbierającego dane o sporcie, które obecnie SA rozproszone; podstawową funkcja Inkubatora ma być wymiana dobrych praktyk w sporcie oraz funkcja szkoleniowa. Nastąpi równocześnie zmiana filozofii funkcjonowania Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego, który z roli „bankomatu” ma przeistoczyć się w bank wiedzy i ośrodek szkoleniowy.  Przeprowadzone w I części spotkania szkolenie jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Zasygnalizowany został także pomysł zmiany finansowania sportu ze środków Samorządu Województwa szczególnie w zakresie szkolenia, gdzie dotąd jedynym kryterium były punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego. Wiele kontrowersji i pytań wzbudziła propozycja podziału na dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie, drużynowe i indywidualne oraz wprowadzenia wskaźnika liczby członków klubu oraz wolontariuszy. Jak zwykle przy takich okazjach zabierający głos przedstawiciele poszególnych dyscyplin wskazywali na specyfikę i oryginalność ich dyscypliny oraz trudność w wywalczeniu medali oraz punktów SSM. Postanowiono, że rok 2016 będzie okresem konsultacji i wypracowania wspólnego stanowiska dla zmiany kryteriów dofinansowania szkolenia sportowego przez Urząd Marszałkowski.

Kolejny temat – Wolontariat w sporcie – wywołał wiele zainteresowania i ożywione głosy dyskutantów, którzy wskazali na potrzebę monitoringu i kontroli liczby zawodników oraz wolontariuszy, ponieważ kluby nagminnie „przeszacowują” ich liczbę w raportach i wnioskach dotacyjnych. – Praktycznie nikt tego poźniej nie kontroluje – mowi  Anna Kulczyńska z TKKT Kumade Toruń. – Warto żeby, wprowadzić mechanizmy kontroli ilości zawodników i wolontariuszy.

W dyskusjach kuluarowych przedstawiciele dwóch klubów sportów walki – Kumade Torun (karate) i Centrum Bydgoszcz (taekwondo) zadeklarowali chęć współpracy w zakresie prowadzenia zajęc integracyjnych z niepełnosprawnymi a szczególnie z dziećmi autystycznymi lub z Aspergerem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali plakaty oraz ulotki zachęcające do udzialu w konsultacjach projektu.