Aktualności
  • Strona główna
07
01
2016

Konferencje – Żnin – 10.06.2015

ŻNIN

PODSUMOWANIE SPOTKANIA

10 CZERWCA 2015 r.

 

Podczas spotkania Pan Paweł Sikora – doradca burmistrza Żnina, ds. rozwoju lokalnego przedstawił prezentacje na temat sportu w gminie Żnin, która jest załączona do niniejszego sprawozdania.

 

I.Obserwacje

W pierwszej części spotkania uczestnicy mieli za zadanie odnieść się do kilku obserwacji dotyczących świata sportu; zdecydować, które zdania są ich zdaniem najważniejsze                 i najbardziej wpływają na sytuację sportu w regionie. Każdy z uczestników miał do „przydzielenia” 6 plusów i 6 minusów.

Obserwacja Punkty „na tak” Punkty „na nie”
1 Kluby są uzależnione od funduszy publicznych

23

0

2 Kluby nie potrafią rozmawiać ze sponsorami

20

0

3 Region dobrze wykorzystuje swoje możliwości

0

16

4 Jest dobrze, trzeba tylko trochę poczekać i dać  ludziom działać

6

15

5 Gminy nie mają pomysłu na politykę sportową

0

11

6 Dorośli nie dostrzegają potrzeby aktywności fizycznej

10

5

7 W klubach sportowych jest bardzo dobre zaplecze społeczne

0

8

8 Zdecydowana większość imprez sportowych jest wysokiej jakości

0

5

9 Kluby nie potrafią utrzymać wysokiego poziomu,
po sukcesach szybko upadają

4

2

10 Kluby mają ofertę również dla amatorów

3

3

 

Dwie najważniejsze obserwacje dotyczyły uzależnienia klubów od funduszy publicznych
i ich nieumiejętności współpracy ze sponsorami. Uczestnicy spotkania stwierdzili też jednoznacznie, że region w niewystarczającym stopniu wykorzystuje zalety krajobrazu, przede wszystkim jeziora.

 

 

II.Czynniki rozwoju

 

W drugim ćwiczeniu uczestnicy spotkania mieli wskazać czynniki wpływające na rozwój sportu i te, które jego rozwój blokują. Za oczywiste elementy uznano obecność lub brak wystarczających funduszy. (Poniżej przedstawiono najważniejsze, niepowtarzające się obserwacje.)

 

Czynniki rozwoju

 

Czynniki blokujące rozwój

 

1.      Zaangażowanie społeczności lokalnych

 

2.      Dobra promocja imprez sportowych

 

3.      Profesjonalnie zorganizowane zawody na poziomie co najmniej wojewódzkim

 

4.      Współpraca ludzi zaangażowanych w sport – budowa szerokich koalicji wokół danego przedsięwzięcia

 

5.      Przychylność władz samorządowych

 

6.      Przystosowana do organizacji imprez infrastruktura sportowa

 

7.      Wykorzystanie wizerunku znanych sportowców

 

8.      Angażowanie rodziców do organizacji imprez i zajęć klubowych

 

9.      Nowe wyzwania

 

10.  Organizacja sportowo – rekreacyjnych obozów sportowych

 

11.  Odczytywanie potrzeb społecznych

1.      Nieodpowiednia infrastruktura sportowa

 

2.      Niezadowalający poziom przygotowania przedsięwzięć

 

3.      Brak wiary w sukces; słabość po pierwszej porażce

 

 

III.World caffe

 

Aktywność mieszkańców. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w ich okolicach można zauważyć coraz większą modę na sport, co za tym idzie, coraz więcej ludzi jest aktywnych fizycznie. Najmniej aktywne są ich zdaniem kobiety począwszy od gimnazjum do ok. 30 roku życia.

Zdaniem uczestników młodzież jest w dużo gorszej kondycji fizycznej niż jeszcze kilka- kilkanaście lat temu. Jednocześnie wąska grupa sprawnych fizycznie dzieci jest nadmiernie eksploatowana udziałem w bardzo dużej ilości zawodów.

Infrastruktura sportowa. Rozmowa skoncentrowana była na kwestiach transportowych – ułatwieniu mieszkańcom transportu rowerowego i ruchu pieszego. (Nieodpowiednie dla ruchu rowerowego
na pewno są ścieżki wybudowane z kostki betonowej.) Zdaniem rozmówców wiele mieszkańców Żnina korzysta z rowerów.

Uczestnicy wspominali również o niszczejącej infrastrukturze, która stoi obok nowobudowanych obiektów.

W przypadku nowej infrastruktury rozmówcy podkreślali konieczność inwestowania w pasywne,  energooszczędne technologie.

W przypadku drogich do utrzymania basenów podkreślano wartość małych (12 metrowych) obiektów.

W kontekście niewystarczającego wykorzystania zalet krajobrazowych regionu uczestnicy spotkania mówili o niedostatecznej ilości przystani żeglarskich.

Wspominali również o braku infrastruktury lekkoatletycznej.

 

Kluby sportowe. Podczas spotkania  była mowa o uzależnieniu władz niektórych gmin
od konkretnych klubów piłkarskich, które w przypadku nieotrzymania dotacji grożą nagłośnieniem sprawy w mediach.

Problemem wielu miejscowości jest brak liderów. Pojedynczy działają w konkretnych dyscyplinach,
w klubach, w których bardzo brakuje sukcesji.

W klubach w regionie raczej nie ma zajęć dla amatorów. Problemem zdaniem uczestników jest fakt, że kluby nie są właścicielami obiektów.

 

IV.Pytania

 

1. Jak można zarabiać przez sport, czy w ogóle można zarabiać  na sporcie? Jak wspierać sport, by był źródłem rozwoju regionu?

 

Pobierająca składki akademia piłkarska jest dobrym pomysłem, ale zdaniem rozmówców nie wszyscy rodzice w regionie będą w stanie płacić wysokie składki. Niemniej składki zdaniem rozmówców są niezbędne do rozwijania klubów. Odpowiednim pomysłem jest też system filii dużych klubów z miast w mniejszych miejscowościach.

Sport może być źródłem rozwoju regionu, szczególnie, gdy jest sprzężony z turystyką i ofertą kulturalną, gdy oparty jest na bazie walorów naturalnych, jak np. WSG jest nad Brdą.

Lokalne ograniczenia to biedne zakłady, czyli brak dużych kandydatów na sponsorów.

Kadra narodowa karate trenuje w Żninie, dzięki temu miasto stało się bardziej

rozpoznawalne.

 

2. Czy zastanawiali się Państwo nad strategią dla sportu ? Co by było takim obszarem/sferą, którą warto by było u Państwa rozwijać?

Temat sportu dla Rad Gmin jest sprawą drugoplanową, często odpowiedzialni w gminie za realizację zadań w tym zakresie nie mają szans na przedstawienie ich na forum, Rady przyjmują sprawozdania na piśmie nie poddając pod dyskusję zawartych w nich treści. Dyskusje w gminach nadal koncentrują się na infrastrukturze komunalnej. Strategii rozwoju sportu nie posiada żadna z reprezentowanych gmin i żaden z reprezentowanych na spotkaniu powiatów.

 

3. Co Państwo rozumieją jako sukces sportowy ?

Tu głosy były podzielone, reprezentanci Gąsawy i Rogowa widzieli  to w perspektywie rozgrywek w najwyższej klasie sportowej, pozostali w fakcie, że mają z kim trenować i prowadzić zajęcia.

 

4. Czy przepisem na sukces jest inwestycja w konkretną dyscyplinę? Czy to nie blokuje przedsiębiorczości innych?

Inwestycja w konkretną dyscyplinę to jest rozwiązanie pod warunkiem, że weźmie się pod uwagę kontekst regionalny – a więc hokej na trawie (Gąsawa, Rogowo), siatkówka (Nakło), żeglarstwo  i sztuki walki (Żnin), ale nie było kategorycznych głosów za koncentracja nad wybranymi dyscyplinami.

 

 

V.Dobre praktyki

 

1.      Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki organizuje wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci. Założyciel stowarzyszenia Rafał Kostrzewa mógłby prowadzić szkolenia z zakładania klubów sportowych, ale sam, jak twierdzi, potrzebuje wsparcia – nie dodatkowych funduszy – ale wiedzy, jak lepiej się promować, pozyskiwać sponsorów i wolontariuszy.

2.      W MOSiR-ze w Żninie przygotowany został projekt Żnin leci w kulki – czyli petanquowy zawrót głowy zakładający promocje francuskiej gry wśród lokalnej społeczności.

3.Projekty Łączy nas Noteć i Łączy nas Gąsawka dążące do lepszego wykorzystania walorów krajobrazowych miejscowych rzek.

4.Urodziny „sportowe” zamiast urodzin w Mc’Donaldzie.

5.      Futbolowa akademia w Szubinie ­ rodzice płacą składki, to oni rozliczają trenerów za wykonaną pracę, nie prezes klubu czy burmistrz.

 

VI.Rekomendacje

 

1.      Zmiana polityki samorządów – promowanie inicjatyw wielu, współpracujących ze sobą podmiotów.

2.      Położenie nacisku na promocję istniejących inicjatyw (np. Barcin – nie współpracuje z klubem karate, dlatego na strojach zawodników nie ma herbu gminy.) W promocji lokalnego sportu może też pomóc Urząd Marszałkowski, który dla telewizji jest bardziej wiarygodnym partnerem niż nieznany klub lub pojedyncza gmina.

3.      Nawiązanie dialogu z państwowymi gospodarstwami rybackimi, które blokują rozwój żeglarstwa.

4.      W przyznawanych dotacjach uwzględnienie innych kryteriów niż tylko punkty za współzawodnictwo sportowe.

5.      Uwzględnianie aktywności w klubach sportowych w ocenie z WF i ocenie z zachowania.

6.      Nacisk na współpracę gmin i klubów – do tej pory gminy często konkurowały ze sobą o środki unijne; teraz konieczne jest większe podejście przekrojowe i partnerskie,  dotyczące np. ścieżek rowerowych; zdaniem uczestników przedstawiciele klubów ciągle myślą, że samemu więcej „wyrwą”, a tymczasem środki unijne premiują współpracę.

7.      Nacisk na szkolenie liderów i wolontariuszy.