Aktualności
  • Strona główna
07
01
2016

WARSZTATY W TUCHOLI – 24 KWIETNIA 2015 r.

WARSZTATY W TUCHOLI – 24 KWIETNIA 2015 r.

PODSUMOWANIE

Obraz podregionu

 

Turystyka sportowa w Borach Tucholskich nie jest wystarczająco dobrze rozwinięta.

Zdaniem uczestników warsztatów problemem jest mała baza hotelowa – brakuje większych kompleksów sportowych, jest agroturystyka, ale rejon pomijany jest przez kluby, które mają środki finansowe i mogłyby przyjeżdżać w ten rejon na zgrupowania i obozy. Jest mikroklimat, a jeszcze więcej ludzi mogłoby przyjeżdżać, brakuje promocji, region jest mało rozpoznawalny.

Jeziora i rzeki mają słabe zaplecze sprzętowe: kajaki, rowerki wodne są, ale niewiele; żaglówek zupełnie brak; przy jeziorach nie ma ratowników. Firmy kajakowe dobrze się komunikują i w razie potrzeby potrafią zorganizować 200 kajaków, ale mają problem z wypożyczeniem 2-3, a takie są potrzeby mieszkańców.

 

Lokalne organizacje sportowe, wykorzystują walory terenu do aktywizacji sportowej mieszkańców, ale jest w tym względzie jeszcze dużo do zrobienia.

Tego typu zajęcia na pewno są organizowane w Tucholi, ale np. w Sępólnie dopiero się pojawiają.

Niezwykle ważnym elementem jest cykliczność – nie poddawanie się. Do zbadania – rola OSiRów,
one są od tego, aby trenerów odciążyć (w województwie jest ok. 30 ośrodków).

Dobre praktyki: Bieg Św. Huberta; Mila Tucholska

Stan infrastruktury – uczestnicy warsztatów zauważyli pozytywne zmiany w województwie,
ale mieli liczne pomysły na następne potrzebne inwestycje:

a)      należy zwiększyć budowę boisk wielofunkcyjnych (koniecznie dostosowanych
do dyscyplin lekkoatletycznych); propozycja, by takie boiska były przy każdej szkole
(z naciskiem na te wiejskie),

b)      więcej publicznych „małpich gajów” – są już jakieś i cieszą się dużym zainteresowaniem,
ale są to biznesy prywatne, dla wielu niedostępne ze wzgl. finansowych,

c)       siłownie zewnętrzne – głównie dla seniorów; ci, u których są takie urządzenia, zaobserwowali,
że szczególnie chętnie korzystają z nich właśnie seniorzy,

d)      zwrócenie uwagi na potrzeby ruchowe/sportowe/rekreacyjne osób
z niepełnosprawnością (z podziałem na osoby niepełnosprawne ruchowo
i te niepełnosprawne umysłowo – mają różne potrzeby w kwestii dostosowania infrastruktury
do ich potrzeb),

e)      pływalnie – tu pojawiły się różne pomysły na ich wykorzystanie/usprawnienie ich funkcjonowania:

·         szkoły podstawowe i gimnazja powinny korzystać z nich za darmo,

·         sensowne układanie grafików w mniejszych ośrodkach, gdzie jest jeden basen i dla szkół
i dla mieszkańców

·         zwrócono uwagę, by starać się lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę basenową
a niekoniecznie inwestować w budowę nowych basenów: „pobudować jest łatwo, ale kto to utrzyma”?

·         część basenów jest zamykana na miesiąc w czasie wakacji, bo nauczyciele, którzy na nich pracują muszą mieć urlop.

 

Pomysły na lepsze wykorzystanie walorów krajobrazowych regionu:

 

a)      bezpieczne (dobrze oznakowane i zabezpieczone) ścieżki pieszo-rowerowe – gdyby były, rodzice puszczaliby dzieci same rowerami na plażę;

b)      bezpieczne trasy w lesie – „obecnie pójść samemu do lasu na kijki jest strach”,

c)       najtańszą dyscypliną są biegi (wystarczy kupić buty)à w pierwszej kolejności należy zadbać
o wyznaczenie i oznakowanie ścieżek do biegów, bo to ludzi ruszy; Lasy Państwowe powinny zadbać o to,

d)      promocja triatlonu – tutejsze tereny sprzyjają uprawianiu wszystkich trzech dyscyplin wchodzących w skład triatlonu,

e)      Bory Tucholskie mają mnóstwo tlenu – Bronisław Malinowski miał takie wyniki, bo trenował
w Borach – należy wybudować tu sanatoria i uzdrowiska i tak promować region,

f)       Biegi na orientację – świetna zabawa dla całych rodzin – dobre przykłady: Woziwoda i Solec Kujawski: http://www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl/biegi-na-orientacje#.VT_esJMkTzA

g)      Nowa Wieś Wielka – www.rowerowabrzoza.pl – ponad 60% terenów to lasy, więc trzeba je promować i wykorzystywać

 

Kwestie różne:

 

a)      kilkakrotnie zwrócono uwagę na to, że przy „uruchamianiu” lasów potrzebna jest dobra współpraca samorządów z Nadleśnictwem,

b)      kilkakrotnie zwrócono uwagę, że wszelkie programy/akcje/inicjatywy/ czy po prostu możliwości (jak np. ścieżki pieszo-rowerowe, czy punkty do biegów na orientację) powinny być promowane, informacje o ich istnieniu powinny być łatwo dostępne i dla mieszkańców i dla turystów – obecnie informacja i promocja są niewystarczające

c)       warto konsultować konstrukcję budowanych obiektów/sprzętów z Ministerstwem Zdrowia, bo np. przy wyborze nawierzchni Orlików takich konsultacji nie było i nawierzchnia jest kontuzjogenna,

d)      powinien być ustawowo zagwarantowany przymus oddania części terenu pod boiska/place zabaw/ zewnętrzne siłownie przy budowaniu jakichkolwiek osiedli

 

Polityka sportowa

W procesie próbujemy wspólnie zastanowić się nad tym, jak powinna być ułożona polityka sportowa na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego. Niestety uczestnicy warsztatów mieli problem z odpowiedzeniem na pytanie, jakie powinny być cele polityki sportowej na poszczególnych szczeblach. Dlatego wypowiedzi zaprezentowano w odniesieniu do innych pytań niż pierwotnie zakładano, a dopiero na ich podstawie tworząc sugestię, co do proponowanego podziału zadań.

Pytanie 1. Jakie działania dążące do rozwoju sportu powinny zostać podjęte na poziomie gmin?

a)      Aktywizacja mieszkańców poprzez przykład z urzędu gminy – udział urzędników w akcjach sportowych.

b)      Troska o organizację zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4 – 7 lat.

c)       Wspieranie i inspirowanie grup inicjatywnych – niezależnych grup obywateli.

d)      Inspirowanie tworzenia kompleksowej oferty zajęć dla młodzieży – nie tylko w sporcie wyczynowym.

e)      Promowanie i wspieranie cykliczności zajęć.

f)       Wspieranie inicjatyw, w których bierze udział największa liczba mieszkańców, ew. uwzględnianie premii w przypadku osiągnięcia sukcesu sportowego. Promowanie inicjatyw, w których biorą udział mieszkańcy, a nie przyjezdni.

Pytanie 2. Jaka jest sytuacja sportu na poziomie powiatów?

a)      W dziedzinie sportu działania powiatów są bardzo zdawkowe. Organizacjom pozarządowym przyznaje się bardzo niewielkie fundusze, np. 500 zł, bo tego wymagają programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Nie jest to związane z żadnym planem w zakresie sportu.

b)      Gminy z danego powiatu zwykle oddzielnie, każda sobie ustalają zasady działania w dziedzinie sportu. Brakuje spotkań dotyczących wizji rozwoju powiatu.

Pytanie 3. Jakie działania dążące do rozwoju sportu powinny zostać podjęte na poziomie powiatów?

a)      Warto, by powiaty scalały inicjatywy gminne, organizowały spotkania gminne, tworzyły kalendarze imprez. Dobra praktyka: Grand Prix w siatkówce plażowej w powiecie sępoleńskim

b)      Powiaty mają w swoich zadaniach promocję – linia promocyjna powinna być lepiej wykorzystywana na podstawie pomysłów zgłaszanych przez gminy. Wymaga to jednak przyjęcia przez gminy, że powiat w pewien sposób „chwali się” tym, co finansowane jest
w znacznie większej części z funduszy gminnych.

Pytanie 4. Jakie działania dążące do rozwoju sportu powinny zostać podjęte na poziomie województwa ?

W grupie pojawiło się wiele pomysłów, w jakich procesach mógłby pośredniczyć Urząd Marszałkowski.

a)      Przyznanie wybitnym sportowcom możliwości uzyskiwania kwalifikacji trenerskich nawet
w przypadku braku średniego wykształcenia (posiadania np. wykształcenia zawodowego)

b)      Lepsza promocja ogólnopolskich akcji typu – Move Week, Europejski Tydzień Ruchu etc.

c)       Aktywizacja nauczycieli WF.

d)      Szkolenia przedstawicieli klubów tak, by nie byli osobami „od wszystkiego”

e)      Przyznawać nagrody i stypendia promujące również sport dzieci i młodzieży oraz sport powszechny.

f)       UM powinien refundować część kosztów udziału zawodników w Grand Prix.

g)      Promowanie i wspieranie cykliczności zajęć.

h)      Podjąć dyskusję z Lasami Państwowymi w sprawie przestrzeni dla sportu.

Pomysł na kompleksową opiekę zdrowotną nad mieszkańcami:

 

Aby fundusze gminne były lepiej (zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców) rozdzielane na sport, uczestnicy postulowali okresowy przegląd stanu zdrowia mieszkańców regularnie, co 2 lata, Cyt.: „ …a wtedy radni u Wójta mieli by wiedzę o tym co jest ważne,
a co nie, na co wydawać pieniądze gminne”. Mając wiedzę o rzeczywistych potrzebach mieszkańców samorząd kierowałby większe środki na dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowia poprzez sport. Te cele mogłyby realizować też lokalne kluby sportowe, była by to duża zmiana i wyzwanie dla tych organizacji. Jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe.

Diagnoza – sport wyczynowy versus sport powszechny.

 

Pytanie 1. W jaki sposób sport powszechny wpływa na sport wyczynowy i vice versa?

Uczestnicy spotkania w Tucholi, zgodzili się, że to na bazie sportu powszechnego powstaje spot wyczynowy i że spośród uczniów szkół podstawowych znajdujemy przyszłych sportowców. Podkreślali, że czym wcześniej dziecko wejdzie do sportu, tym większe ma szanse osiągnąć mistrzostwo. Wielokrotnie wtrącani do tematu nauczycieli WF w wielu kontekstach:

a) problemu traktowania lekcji i nauczycieli WF  przez dyrektorów placówek edukacyjnych oraz innych nauczycieli,

b) traktowania lekcji WF jako przykrej konieczności (do zaliczenia) przez uczniów, oraz jako niepotrzebnego zajmowania czasu nauki (), cyt.:” Nauczyciele borykają się z obowiązkami szkolnymi bo rodzice chcą żeby dzieci się uczyły a nie uprawiały sport”. „ Rodzic chce mieć dzieci mądre a potem pomyślimy o zdrowiu”,

c) braków w programach kształcenia nauczycieli na AWF, co skutkuje niedostatecznym przygotowaniem do pracy w szkole , a w przypadku małego zaangażowania samego nauczyciela skutkuje nudnymi zajęciami. A co ca tym idzie potrzebna jest weryfikacja pracy nauczycieli WF aby podnieść poziom lekcji.

d) zwrócono uwagę na zaangażowanie się nauczycieli WF  cyt.:” W szkołach powinni pracować prawdziwi fani sportu, którzy zachęcą dzieci na tyle dobrze , że będą ćwiczyć”

Uczestnicy postulowali certyfikację nauczycieli WF poprzedzoną założeniem Związku Nauczycieli WF ( jako organizacji certyfikującą i monitorującej ich pracę.)

Podsumowując stwierdzono że dużo jest rzeczy do zmiany w zakresie nauczania WF,
ale nauczyciel często bywa bezradny na przykład wobec zwolnień lekarskich z WF.

Natomiast analizując kwestie wpływu sportu wyczynowego na powszechny uczestnicy zauważali że, cyt. :” Kluby sportowe nie mają czasu dla amatorów, są zainteresowane praca z zawodnikami gdyż walczą i punkty aby zdobyć subwencje”.

Zwrócono też uwagę że, została odwrócona zasada współpracy szkoła –klub sportowy.
W założeniach najlepsi/ najsprawniejsi  uczniowie powinni trafić do klubów i rozwijać tam swoje talenty sportowe, zdobywać medale itd. W rzeczywistości mamy sytuacje w której klub szkoli a szkoła z tego korzysta.

Pytanie 2. Jak oceniają Państwo sytuację w zakresie uprawiania sportu przez mieszkańców (amatorsko)? Jak rozwijać sport powszechny w regionie?

Aktywność mieszkańców oceniono na 3+. Taka sytuacja jest spowodowana z jednej strony różną ( czasem ograniczoną) dostępnością obiektów sportowych dla „zwykłych obywateli”,
z drugiej strony brakami zajęć dla amatorów w ofercie Orlika czy lokalnego klubu sportowego. Na Orlikach zajęcia rezerwują grupy zorganizowane i kluby (więc trudno wejść tam z ulicy).  W Kamieniu Krajeńskim hala i Orlik mają dobrą ofertę dla mieszkańca.
W Lubiewie jest sala i obiekty sportowe ale z chęcią do ćwiczenia tam i aktywnością bywa różnie. Różne jest interesownie i frekwencja mieszkańców na propozycje sportowych akcji.

Tereny Borów Tucholskich obfitują w jeziora i rzeki i  związaną z tym ofertę turystyczną: trasy rowerowe i kajakowe. Jest to zdaniem uczestników oferta bardziej dla turystów przyjezdnych. Mieszkańcy nie wykorzystują wszystkich możliwości rekreacji (np. nie uczestniczą w spływach kajakowych).

Ci mieszkańcy  którzy nie ćwiczą  nawet rekreacyjnie , motywują to brakiem czasu
i ogromnym zaangażowanie w pracę zarobkową. Uczestnicy wspominali że w regionie w kilku dominujących firmach praca trwa zmianowo 7 dni w tygodniu. Zdaniem uczestników warunki czasu pracy są trudne i nie sprzyjają organizowania wolnego czasu na sportowo. Brak też nawyków do regularnych ćwiczeń. Pojawiła się też uwaga dotycząca roli pracodawców
w zakresie promowania zdrowia i sportu. Uczestnicy zwrócili uwagę że w przeszłości to duże zakłady pracy były ostoją sportu amatorskiego.  Tam był oferta  zajęć sportowych w wielu dyscyplinach dla dorosłych amatorów bez nacisku na wyniki. Tam było miejscem organizacja i finasowanie sportu i turystyki rodzinnej.

Wracano też do tematyki szkoły jako miejsca gdzie mamy po raz pierwszy kontakt ze sportem . Zwracano uwagę że sport dla dzieci to tworzenie nawyków  zdrowego ruchu na całe życie a bez SKS-ów  nie ma potem sportu wyczynowego.  Cyt.; „ Szkoła musi się zmienić połączyć naukę i ruch”.  Zauważano że w przeszłości plan lekcji układano od WF-u. Ale też słabe przygotowanie infrastruktury sportowej w szkole np. prysznice.

Pytanie 3. Jakie są problemy sportu wyczynowego w regionie?

Uczestnicy powtórzyli jeszcze raz znaną powszechnie w środowisku sportowym prawdę
o sporcie wyczynowym . Do „wyczynu” są 2 drogi: a) kształcenie; b) wyłapywanie

Przy czym tą najbardziej uzasadnioną , skuteczną i zalecaną jest kształcenie. I uczestników spotkania w Tucholi niepokoi fakt braku klas sportowych w szkołach  oraz niska jakość zajęć WF  w klasach początkowych ( klasy 1-3) a co za tym idzie późne znalezienie talentów. Cyt.;” Nie zrobi się wyczynu bez klas sportowych”. Wspominano taką klasę która była w szkole
w Kęsowie kopalnią talentów. Wiele zawodniczek piłki ręcznej z tej szkoły weszły do dobrych drużyn. Wszyscy byli zgodni że tylko przez system klas sportowych można dość do sportu wyczynowego.

Pytanie 4. Co może wzmocnić sport wyczynowy w regionie?

Urząd Marszałkowski i sponsorzy to według uczestników 2 filary dla rozwoju lokalnego sportu wyczynowego. Jednak motorem wszystkiego są działacze, osoby doświadczone które znają urzędników i sponsorów u same są znane i cenione. One to otwierają drzwi do dotacji, widzą gdzie i kiedy należy złożyć wniosek.  Nie bez znaczenia jest też zainteresowanie wójtów oraz radnych sportem. Cyt.:” Jak wójt przyjazny to zawsze znajdzie…”

Pytanie 5. Jak rozwijać sport powszechny? Jak zachęcać mieszkańców do ruchu, rekreacji, sportu dla zdrowia?

Tu pojawiały się konkretne zrealizowane już inicjatywy np.: z Sępólna Krajeńskiego, akcja skierowana do wszystkich mieszkańców gminy – „ 2 GODZINY DLA RODZINY”. W każdy wolny dzień od pracy hala sportowa udostępniana jest za darmo dla rodzin. Animowane są tam różnorodne gry i zabawy ruchowe dla osób w każdym wieku. To świetna zdaniem uczestników oferta dla mieszkańców, szczególnie w sezonie zimowym. Innym skutecznym pomysłem angażowania mieszkańców w sport są TURNIEJE SOŁECKIE w Lubiewie, które stały się już lokalną tradycją w związku z czym z roku na rok jest więcej uczestników i kibiców. Festyny sportowe organizowane przez Gminy uznane były przez uczestników jako dobra, sprawdzona forma aktywizacji mieszkańców.

Pytanie 6. Jak wykorzystać sport do rozwoju regionu?

Zdaniem uczestników dobrzy zawodnicy to z jednej strony wizytówki szkół z drugiej strony  nazwiska medalistów otwierają drzwi klubom do Starostwa (po dotacje). Wizerunkowo
dla regionu potrzebni są medaliści i oni są sponsorowani. Sportowcy są medialni, więc zapraszani są do akcji reklamowych. Przykład dużej firmy która sprzedaje produkty mieszkańcom regionu i twarzami ich akcji promocyjnej są lokalni medaliści.